Skip links

Splošni pogoji – kartica ugodnosti

Splošni pogoji poslovanja za imetnike ROMET kartice ugodnosti, ki veljajo od januarja 2020
1. ROMET kartica ugodnosti
1.1. ROMET kartica ugodnosti je kartica ugodnosti, ki imetnikom ob njeni predložitvi zagotavlja naslednje pravice:
• uveljavljanje splošnih in posebnih popustov in ugodnosti ob nakupih v trgovinah podjetja Romet d.o.o.
• prejemanje posebnih ponudb, prilagojenih nakupnim navadam imetnika, po izbranem kanalu;
• sodelovanje v posebnih akcijah za člane (npr. točke zvestobe);
• možnost pridobitve dobroimetja na ROMET kartici ugodnosti.
1.2. S sprejemom teh splošnih pogojev posameznik sklene pogodbo o imetništvu ROMET kartice ugodnosti, s čimer pristaja na te splošne pogoje in njihovo uporabo.
1.3. ROMET kartica ugodnosti je lahko v obliki plastične kartice s črtno kodo in nalepkami s črtno kodo ali v elektronski obliki (e-kartica). E-kartica se lahko pridobi v obliki sporočila elektronske pošte.
1.4. Izdajatelj kartice ni odgovoren za morebitne zlorabe ROMET kartice ugodnosti in ni dolžan preverjati identitete prinosnika ROMET kartice ugodnosti, s čimer se imetnik strinja.
2. Izdajatelj
Izdajatelj in lastnik ROMET kartice ugodnosti je družba Romet d.o.o., Mariborska cesta 1, Selnica ob Dravi (v nadaljevanju: Romet).
3. Imetnik ROMET kartice ugodnosti
3.1. ROMET kartico ugodnosti lahko pridobi vsaka poslovno sposobna fizična oseba. Osebe, mlajše od 18 (osemnajst) let, ROMET kartice ugodnosti ne morejo pridobiti. Ne glede na določbe te točke lahko Romet po lastni presoji podeli ROMET kartico ugodnosti tudi pravni osebi.
3.2. ROMET kartica ugodnosti je vezana na imetnikov Romet uporabniški račun. Ena fizična oseba lahko pridobi le en uporabniški račun.
3.3. Imetnik jamči za pravilnost in resničnost podatkov, ki jih za namen pridobitve in uporabe ROMET kartice ugodnosti posreduje Rometu. Romet ne odgovarja, če mu prijavitelj ali imetnik posreduje netočne, napačne ali tuje podatke.
4. Pridobitev ROMET kartice ugodnosti
4.1. Z izpolnitvijo tiskane pristopnice
4.1.1. ROMET kartico ugodnosti je mogoče pridobiti z izpolnitvijo in podpisom tiskane pristopnice oz. pogodbe (v nadaljevanju pristopnica), ki je na voljo v trgovini Romet in Salonu keramike Romet (v nadaljevanju: prijavna mesta), in sprejemom teh splošnih pogojev.
4.1.2. Uporabniški račun imetnika postane aktiven najkasneje v 30 (trideset) dneh od oddaje izpolnjene in podpisane pristopnice na prijavnem mestu oziroma od dne, ko Romet izpolnjeno in podpisano pristopnico prejme na naslov Romet d.o.o., Mariborska cesta 1, Selnica ob Dravi. Za napake pri storitvah Pošte Slovenije d.d. Romet ne prevzema odgovornosti.
4.1.3. Imetnik, ki ima prebivališče v Sloveniji že na prijavnem mestu prejme ROMET kartico ugodnosti, ki je sestavljena iz ene kartice v plastični obliki s črtno kodo.
5. Pravice in obveznosti imetnika ROMET kartice ugodnosti
5.1. Splošno
5.1.1. ROMET kartico ugodnosti lahko imetnik uporablja v trgovinah podjetja Romet d.o.o.

5.1.2. Imetnik lahko ROMET kartico ugodnosti uporablja za nakup blaga na vseh prodajnih mestih, navedenih v prejšnji točki v količinah, omejenih za gospodinjsko porabo. Imetnik sme ROMET kartico ugodnosti uporabljati zgolj za nakupe za lastno uporabo. Uporaba kartice za nakupe blaga, ki je namenjeno nadaljnji prodaji, in/ali uporaba kartice za nakupe blaga uporabnikov, ki imajo registrirano dejavnost trgovine kot eno od osnovnih dejavnosti, je dovoljena samo v soglasju Romet d.o.o.. V kolikor Romet ugotovi kršitev te določbe, ima pravico ukiniti oz. preprečiti uporabo ROMET kartice ugodnosti, ki se predloži ob takšnih nakupih, ali sprejeti druge ustrezne ukrepe.
5.1.3. Imetnik lahko pravice iz ROMET kartice ugodnosti uporablja s predložitvijo plastične kartice in/ali kuponov s črtnimi kodami prodajnih akcij ob predložitvi ROMET kartice ugodnosti. Kartico v plastični obliki in/ali kupone s črtnimi kodami prodajnih akcij lahko imetnik na lastno odgovornost posreduje v uporabo tudi izbranim osebam, pri čemer Romet ne prevzema odgovornosti za uporabo ROMET kartice ugodnosti in/ali kuponov s črtnimi kodami prodajnih akcij prinosnika.
5.1.4. ROMET kartica ugodnosti omogoča imetniku kartice različne ugodnosti, ki so navedene na spletni strani www.romet.si oz. jih imetnik lahko prejme na domači naslov, po elektronski pošti ali na mobilni telefon.
5.1.5. Ugodnosti, ki jih omogoča ROMET kartica ugodnosti, se lahko spreminjajo in so v različnih časovnih obdobjih lahko različne. Ugodnosti so lahko:
– splošne za vse imetnike,
– prilagojene za posamezne skupine imetnikov, glede na demografske ali geografske podatke o imetnikih ali obseg njihove uporabe ROMET kartice ugodnosti,
– imetniku individualno prilagojene na podlagi demografskih in transakcijskih podatkov, ki izhajajo iz uporabe ROMET kartice ugodnosti.
5.1.6. Z ROMET kartico ugodnosti ni mogoče uveljavljati ugodnosti v zvezi z nakupi tobačnih izdelkov, alkoholnih pijač, časopisov, revij, Romet darilnih kartic, Romet si pridržuje pravico, da iz uveljavljanja ugodnosti začasno ali trajno izključi tudi druge izdelke oziroma storitve.
5.1.7. Imetnik ROMET kartice ugodnosti ima pravico sodelovati v posebnih akcijah, ki so namenjene izključno imetnikom. Romet si pridržuje pravico, da takšne akcije organizira po lastni presoji, pri čemer imetnik ni dolžan sodelovati v teh akcijah.
5.1.8. V primeru višje sile in tehničnih težav, ki ovirajo nemoteno delovanje računalniškega oz. telekomunikacijskega sistema, Romet imetnikom za čas sistemskih motenj ne zagotavlja koriščenja ugodnosti iz naslova ROMET kartice ugodnosti in SMS/MMS-obveščanja.
5.2. SMS/MMS-obveščanje
5.2.1. Romet omogoča imetnikom ROMET kartice ugodnosti, da na svoje telefone prejemajo SMS/MMS-obvestila. Prejemanje SMS/MMS-obvestil je mogoče le na mobilnih telefonih, ki omogočajo sprejemanje in pošiljanje SMS- in MMS-sporočil.
5.2.2. Imetniki kartice prejemajo SMS- oz. MMS-sporočila, v katerih so splošna obvestila, povezave do kuponov s črtno kodo in opisom ugodnosti ter morebitna druga sporočila in/ali ugodnosti. Kuponi omogočajo popuste oz. druge ugodnosti, vezane na določene izdelke, skupine izdelkov oz. druge aktivnosti, vezane na možnosti nakupa, in so odvisni od različnih prodajnih akcij.
5.2.3. Ugodnost s kuponom lahko imetnik kartice koristi tako, da črtno kodo predloži v skeniranje na blagajni ob nakupu izdelka/skupine izdelkov oz. ob celotnem nakupu, ki je predmet prodajne akcije v kuponu oz. na vpogled pri blagajni predloži SMS-sporočilo s posamezno ugodnostjo. Število koriščenj posameznih ugodnosti, ki jih prejme imetnik kartice, je odvisno od posamezne prodajne akcije. Informacija o tem je navedena na kuponu ali v besedilu SMS-obvestila.
5.2.4. SMS- oz. MMS-sporočila, ki jih prejme imetnik kartice, so za imetnika brezplačni. Sporočila, ki jih pošlje imetnik, se obračunavajo skladno s tarifami telekomunikacijskih operaterjev, ki jih uporablja telefon, s katerega imetnik pošlje sporočilo.
5.2.5. Kakovost branja kuponov je odvisna od velikosti ekrana in vrste mobilnega telefona. Romet ne odgovarja za kakovost branja pri blagajnah.
5.2.6. SMS/MMS-obveščanje deluje le na mobilne številke slovenskih mobilnih operaterjev.
5.2.7. Imetnik ROMET kartice ugodnosti lahko odjavi prejemanje SMS- in/ali MMS-sporočil z obvestili, kuponi in/ali ugodnostmi tako, da to sporoči na blagajni prodajnega mesta Romet ali s sporočilom poslanim na info@romet.si. Romet bo imetniku v primeru odjave od prejemanja SMS/MMS-sporočil prenehal pošiljati sporočila v roku 15 dni od odjave.
5.2.8. Imetnik ROMET kartice ugodnosti je seznanjen z naslednjimi dejstvi:
i. Sistem pošiljanja SMS/MMS-sporočil in prenos drugih vsebin ni popolnoma in absolutno varen ter zanesljiv.
ii. Romet ne more zagotavljati enakovrednih pogojev pri dejavnikih, ki niso pod njegovim nadzorom.
5.2.9. Romet ne odgovarja za vsebine, ki si jih med seboj izmenjujejo imetniki. Romet ne odgovarja za motnje v poteku storitve, ki so posledica ravnanja imetnika (npr. izključen telefon, prazna baterija, zadrževanje na območju slabega signala, telefon, ki ne omogoča prejemanja MMS ipd). Romet ne more zagotavljati delovanja storitve v primeru izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile delovanje storitve, ter za morebitno škodo, ki bi izhajala iz teh dogodkov ne odgovarja. Romet ne odgovarja za škodo, ki nastane kot posledica višje sile.
5.2.10. Romet ne odgovarja za morebitna neskladja med pričakovanji imetnika in izbranimi prilagojenimi ponudbami, ugodnostmi in/ali kuponi, ki mu jih pošlje Romet. Neskladja so lahko posledica napačnega predvidevanja o nakupnih navadah imetnika, ki izvirajo iz ravnanj imetnika (zlasti neredna ali selektivna uporaba Romet kartice ugodnosti in omogočanje uporabe Romet kartice ugodnosti tretjim osebam ipd).
6. Izguba, uničenje ali kraja ROMET kartice ugodnosti
6.1. V primeru izgube, uničenja, poškodbe ali kraje kartice ali ko želi imetnik kartice nov komplet ROMET kartice ugodnosti, izpolni in podpiše nov pristopni obrazec, ki ga prejme na prodajnem mestu Romet. V preteklosti pridobljene ugodnosti, se mu bodo prenesle na novo kartico.
6.2. Že pridobljeno dobroimetje s prvotne ROMET kartice ugodnosti, ki ga je imetnik ROMET kartice ugodnosti pridobil in ki do trenutka prenosa še ni bilo koriščeno s strani drugih oseb, se najkasneje v roku 15 (petnajstih) dni prenese na novo ROMET kartico ugodnosti. Stara ROMET kartica ugodnosti preneha veljati.
6.3. V primeru, da je ROMET kartica ugodnosti imetniku odtujena, Romet ne prevzema odgovornosti za koriščenje ugodnosti ROMET kartice ugodnosti s strani tretjih oseb ali morebitne druge zlorabe kartice s strani tretjih.
6.4. Nadomestno kartico je mogoče izdati le istemu imetniku.
7. Obdelava osebnih podatkov
7.1. Točnost podatkov
7.1.1. ROMET kartico ugodnosti je mogoče pridobiti le pod pogojem, da je prijavitelj družbi Romet na pristopnici k tem Splošnim pogojem, s katero je z Romet-om sklenil pogodbo o imetništvu ROMET kartice ugodnosti, posredoval naslednje točne osebne podatke, ki se nanašajo nanj: spol, ime, priimek, rojstni datum, podatke o prebivališču, elektronski naslov in številko mobilnega telefona. Pri posredovanju podatkov za pridobitev ROMET kartice ugodnosti ali pri kasnejših spremembah podatkov lahko vsaka fizična oseba odda le en aktualen elektronski naslov in le eno aktualno številko mobilnega telefona. Posamezen elektronski naslov oziroma posamezna številka mobilnega telefona se v bazi imetnikov ROMET kartice ugodnosti lahko vodi le pri enem imetniku ROMET kartice ugodnosti. Romet te podatke potrebuje za komuniciranje z imetnikom in pripravo ter posredovanje ponudb in ugodnosti za imetnike, prilagojenih starosti, spolu in regiji prebivanja konkretnega imetnika.
7.2. Vrste podatkov in nameni njihove obdelave
S predložitvijo ROMET kartice ugodnosti ob uveljavljanju pravic iz imetništva ROMET kartice ugodnosti, Romet v uporabniškem računu imetnika zabeleži podatke o posameznem nakupu (izdelki, cena, datum, čas in kraj nakupa, sredstvo plačila) in koriščenju ugodnosti (npr. kupon, popust, uveljavljanje statusa upokojenca, ipd). Romet te podatke potrebuje, da:
• imetnikom zagotavlja uveljavljanje pravic iz imetništva ROMET kartice ugodnosti (npr. oblikovanje prilagojenih ponudb, ugodnosti in kuponov, obveščanje imetnika le o tistih ponudbah, ki ga zanimajo, le preko izbranih kanalov, ipd);
• preverja skladnost uporabe ROMET kartice ugodnosti s temi splošnimi pogoji;
• analizira in preučuje nakupovalne navade, za namen optimiziranja ponudbe in stroškov ter dvig zadovoljstva kupcev (te podatke Romet obdeluje v anonimizirani ali vsaj psevdonimizirani obliki);
• rešuje morebitne težave ali nepravilnosti pri plačilni transakciji ali neuspeli transakciji ob oz. po opravljenem nakupu oz. napaki pri obračunu blaga in pri reševanju prijav težav imetnika ROMET kartice ugodnosti ali reklamacijah;
• obvešča imetnike o tehničnih in pravnih vprašanjih uporabe ROMET kartice ugodnosti;
• odgovarja strankam na njihova vprašanja, pritožbe, pobude …, ki jih prejmejo na prodajnih mestih;
• občasno pozove imetnike k izpolnitvi anket o zadovoljstvu z imetništvom ROMET kartice ugodnosti, uporabniški izkušnji v trgovinah Romet ali posameznih kupljenih izdelkih.
7.3. Pravica do ugovora
7.3.1. Imetnik ROMET kartice ugodnosti lahko kadarkoli trajno ali začasno ugovarja obdelavi podatkov:
– iz 7.1.1. točke teh Splošnih pogojev za namen posredovanja ponudb in ugodnosti,
– iz 1. alineje 7.2. točke teh Splošnih pogojev za namen obveščanja imetnika o ponudbah, za katere ROMET predvideva, da ga zanimajo,
– iz 7. alineje 7.2. točke teh Splošnih pogojev (namen pozivanja k izpolnitvi anket).
7.3.2. Imetnik lahko obdelavi ugovarja:
– pisno na naslov Romet d.o.o., Mariborska cesta 1, Selnica ob Dravi,
– pisno po elektronski pošti na naslov: info@romet.si.
7.3.3. Na način iz prejšnje točke lahko imetnik tudi spremeni nastavitve glede kanalov, preko katerih želi prejemati obvestila (elektronska pošta, naslov, SMS/MMS, aplikacija).
7.3.4. Romet bo v primeru ugovora iz 7.3.1. točke teh Splošnih pogojev oziroma spremembe nastavitve kanalov obveščanja iz prejšnje točke teh Splošnih pogojev preprečil obveščanje najkasneje v roku 15 dni od prejema ugovora oziroma spremembe nastavitev imetnika, vendar v primeru, da je bila kampanja za obveščanje pripravljena pred obdelavo ugovora oziroma spremembe nastavitev, obstaja možnost, da bo imetnik ROMET kartice ugodnosti kljub temu prejel še zadnje obvestilo.
7.3.5. Imetnik ne more ugovarjati drugim namenom obdelave osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, v zvezi z uporabo ROMET kartice ugodnosti, razen na način, da odstopi od imetništva ROMET kartice ugodnosti v skladu s temi splošnimi pogoji. V tem primeru mora vrniti ROMET kartico ugodnosti, kar pomeni, da ne more več uveljavljati pravic iz naslova imetništva ROMET kartice ugodnosti.
7.4. Spreminjanje podatkov
7.4.1. V primeru, da se pri imetniku kartice podatki, ki jih je posredoval na pristopnici v zvezi s prijavo in uporabo ROMET kartice ugodnosti, spremenijo, je ta dolžan spremembo sporočiti v roku 30 (tridesetih) dni od nastale spremembe.
7.4.2. Imetnik spremembo sporoči na način, kot je opredeljeno v točki 7.3.2. teh Splošnih pogojev.
7.4.3. Romet bo spremembo podatkov upošteval najkasneje v roku 15 (petnajstih) dni od dne prejema.
7.4.5. Sprememba imetnika je dovoljena le ob pisnem soglasju trenutnega imetnika ROMET kartice ugodnosti.
7.5. Uporabniki osebnih podatkov
Romet osebnih podatkov imetnikov ROMET kartice ugodnosti ne posreduje tretjim, razen:
– zunanjim pogodbenim izvajalcem, ki podatke obdelujejo izključno v imenu, za račun, po navodilih in pod nadzorom Romet (npr. klicni centri, tiskarji, oglaševalske agencije) in
– državnim organom na podlagi njihove obrazložene pisne zahteve ali legitimnega interesa za potrebe vodenja konkretnega postopka;
– če se izkažejo s pisno osebno privolitvijo oziroma pooblastilom imetnika ROMET kartice ugodnosti.
7.6. Rok hrambe osebnih podatkov
Romet bo osebne podatke imetnika ROMET kartice ugodnosti hranil dokler imetnik ne odstopi od imetništva ROMET kartice ugodnosti, v primeru preklica ROMET kartice ugodnosti s strani Romet pa lahko še 1 leto od preklica.
7.7. Informacije o pravicah v zvezi z varstvom osebnih podatkov
7.7.1. Imetnik ROMET kartice ugodnosti ima pravico, da pisno na sedež družbe Romet d.o.o., Mariborska cesta 1, Selnica ob Dravi, ali po e-pošti na naslov: info@romet.si zahteva dostop do podatkov, ki se nanašajo nanj. Na enak način lahko uveljavlja pravico do omejitve obdelave, izbrisa podatkov in prenosljivosti podatkov.
7.7.2. Pravico do ugovora lahko imetnik uveljavlja v skladu s 7.3. točko teh Splošnih pogojev. Pravico do popravka imetnik uveljavlja v skladu s 7.5. točko teh Splošnih pogojev.
7.7.3. Izjava o zasebnosti je dostopna na www.romet.si.
7.8. Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov v družbi Romet d.o.o. je dosegljiva na e-mail: info@romet.si.
8. Odstop od imetništva ROMET kartice ugodnosti
8.1. V primeru, da imetnik ne želi več uveljavljati pravic iz naslova imetništva ROMET kartice ugodnosti, mora to sporočiti na način, kot je opredeljeno v točki 7.3.2. teh Splošnih pogojev
8.2. Imetnik ROMET kartice ugodnosti izgubi pravice iz naslova imetništva ROMET kartice ugodnosti po preteku 15 (petnajst) dni od dne, ko Romet prejme pisno odjavo kot je opredeljeno v točki 8.1 teh Splošnih pogojev. S trenutkom izgube pravic iz naslova imetništva ROMET kartice ugodnosti se vsi podatki imetnika ROMET kartice ugodnosti na uporabniškem računu izbrišejo, morebitne neizkoriščene ugodnosti in posebne ponudbe, pridobljene iz naslova imetništva ROMET kartice ugodnosti pa izničijo.
9. Veljavnost ROMET kartice ugodnosti
9.1. ROMET kartica ugodnosti velja do preklica izdajatelja (Romet) ali do odstopa imetnika od imetništva kartice.
9.2. Romet si pridržuje kadarkoli enostransko preklicati ali omejiti veljavnost kartice v primeru, da imetnik krši te Splošne pogoje.
10. Končne določbe
10.1. Ti splošni pogoji so objavljeni na spletni strani www.romet.si. V tiskani obliki so dostopni tudi v vseh trgovinah Romet d.o.o..
10.2. Čeprav je imetništvo ROMET kartice ugodnosti omogočeno državljanom vseh držav članic EU, je ciljni trg družbe Romet d.o.o. zgolj Republika Slovenija.
10.3. Romet si pridržuje pravico do spremembe ter dopolnitve teh Splošnih pogojev. Imetniki ROMET kartice ugodnosti bodo o vseh spremembah teh Splošnih pogojev obveščeni preko spletne strani www.romet.si. Če imetnik v petnajst (15) dneh od objave spremembe teh Splošnih pogojev ne odstopi od pogodbe, se šteje, da sprejema spremenjene splošne pogoje in ga zavezujejo.
10.4. Morebitne spore med imetnikom in izdajateljem ROMET kartice ugodnosti rešuje pristojno sodišče v Mariboru.
Romet, d. o. o., januar 2020